Телефон: 011 825 11 55

Како до докумената?

 

Како добити дозволу, потврду, решење ...

ПРИЈЕМ И ОВЕРА ДОКУМЕНАТА

* Пријем свих поднесака и поште (захтеви, молбе, жалбе, пријаве, предлози и др.) за Скупштину општине, Општинско веће, Одељења и Службе врши се на писарници Управе градске општине Сопот.

* За оверу потписа и рукописа у седишту и ван седишта службених просторија: овлашћења, сагласност, пуномоћје, изјаве (лична или два сведока), уговор о закупу, образац за ратну штету, потврда о животу... потребни су:
важећа лична карта
оригинал изјаве, потврде о животу, обрасца уговора, овлашћења и сагласности
доказ о плаћеној административној такси

* За оверу преписа и фотокопија аката и списа
оригинал акта који се оверава на увид
доказ о плаћеној административној такси

* За увид и оверу преписа списа предмета који се налазе у архиви
захтев
доказ о плаћеној административној такси

* За све информације
Телефон  011/8251 - 211 ; 011/ 8251 - 155

1. Овера потврде о животу и потврда о издржавању:

- важећа лична карта или пријава пребивалишта на територији општине Сопот
- обавезно лично присуство
- плаћање републичке административне таксе

2. Овера изјаве два сведока:

- важећа лична карта
- обавезно лично присуство
- плаћена републичка административна такса 

3. Бирачки спискови

Уз захтев за упис, измену, допуну или исправку  прилаже се:

- фотокопија личне карте или други доказ о пребивалишту

За упис расељених лица са КиМ, прилаже се:

- легитимација расељеног лица
- лична карта са КиМ
- зелени картон као доказ о боравишту

4. Уверење за ученике и студентске кредите и стипендије и уверење за смештај у ученичке и студентске домове

Уз захтев се прилаже:

1. ИЗЈАВА ДВА СВЕДОКА КОЈА СЕ ОВЕРАВА У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ГДЕ ЛИЦЕ ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ (о броју, сродству и занимању чланова породице тј. заједничког домаћинства)

2. УВЕРЕЊЕ О ПОРЕСКОМ ЗАДУЖЕЊУ ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА ПРЕКО 18. ГОДИНА (приходи од пољопривреде, занатске или самосталне делатности) - шалтер управе прихода - број 33

3. ЗА ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ - ПОТВРДА О ПРОСЕЧНОЈ НЕТО ЗАРАДИ (плати) СВАКОГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ЗА 6 МЕСЕЦИ (ако се захтев подноси у мају-јуну зарада од 01.01. до 31.03. а ако се подноси септембру-октобру зарада од 01.01. до 30.06.).

4. ЗА ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ПЕНЗИОНЕРИ - ЛИСТИНГ ИЛИ ЧЕКОВИ ЗА 6 МЕСЕЦИ (чекови на увид за период од 01.01. до 30.06.), КАО И УВЕРЕЊА О ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈСКОГ, СОЦИЈАЛНОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ КОЈЕ СЕ У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ ОПОРЕЗУЈУ (дечији додатак, алиментација и др.).

5. ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ ДОСТАВЉА СЕ ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА - НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ СОПОТ

6. ЗА ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ НА РЕДОВНИМ (ВАНРЕДНИМ) СТУДИЈАМА, СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА И СЛИЧНО ДОСТАВЉАЈУ СЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКАЗИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА.

НАПОМЕНА: Приходи који се документују треба да потичу из текуће године.

5. Радне књижице

Захтев који је попуњен на прописаном обрасцу незапослена лица подносе према месту пребивалишта а запослени према месту запослења. Обавезно је лично присуство. Потребна документација:

- бланко радна књижица (НЕ попуњавати податке)
- важећа лична карта
- за старне држављане: пасош на увид и пријава боравка
- доказ о стручној спреми-оригинал на увид
- за накнадне уписе у радну књижицу подноси се радна књижица, одговарајући документ и лична карта.

Напомена: У радну књижицу се искључиво уписују подаци о стручној спреми на основу исправа издатих од образовних институција које су у систему образовања а имају дозволу за рад Министарства просвете или на основу нострификованих страних диплома.