Телефон: 011 825 11 55

Одсек за имовинско-правне послове

Закуп земљишта на 99 година на привремено коришћење

-Понуда по огласу
-Доказ о уплати депозита

Закуп пословног простора

- Захтев

Закуп пољопривредног земљишта

- Захтев

Експропријација

- Захтев Јавног правобраниоца
- Пропратна документација коју доставља Јавни правобранилац

Деекспропријација

- Захтев
- Решење о експропријацији
- Решење о наслеђу ( ако је законски наследник ранијег сопственика )

Одређивање и исплата накнаде

- Захтев
- Извршна исправа

за одређивање накнаде:

- Решење о изузимању, експропријацији

за исплату накнаде:

- Решење о накнади

Поништај правноснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта

- Захтев
- Решење о изузимању
- Решење о наслеђу (ако захтев подноси законски наследник ранијег сопственика)

Закуп стана

- Захтев
- Решење о станарском праву
- Уговор о коришћењу стана
- Уверење о пребивалишту за све чланове породичног домаћинства
- Фотокопија важеће личне карте за све чланове породичног домаћинства

Откуп стана

- Захтев
- Уговор о закупу
- Уверење о пребивалишту
- Фотокопија важеће личне карте
- Извод из матичне књиге рођених или венчаних (ако има брачног друга)
- Фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу (и брачног друга, ако га има)